ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین- خرید باتری پلانته

آگهی مناقصه عمومی شماره ( 10/95)

نوبت اول

شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی 130 سل باتری پلانته مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.

لذا از شرکت‌هائی که توانائی انجام کار مذکور را دارا می‌باشند دعوت بعمل می‌آید از تاریخ 95.02.01 لغایت 95.02.11 جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت www.raminpower.ir و یا به همراه داشتن درخواست کتبی و فیش واریزی به مبلغ 218.000 (دویست و هجده هزار)ریال به حساب سیبا به شماره 0107833366003 بانک ملی ایران در وجه شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین (غیر قابل استرداد واگذاری به غیر) به آدرس: اهواز- کیلومتر 20 جاده مسجد سلیمان – شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین ( اداره قراردادها) و یا به آدرس: تهران – خیابان سهروردی شمالی- خیابان شهید قندی (پالیزی)- پلاک 67- واحد 2 مراجعه نمایند.

ضمنا شماره تلفن 34460956-061 آماده پاسخگویی به سئوالات داوطلبان می‌باشد.

الف – نوع مناقصه: عمومی – دو مرحله‌ای

ب- محل اعتبار پروژه: از محل بودجه تعمیرات اساسی نیروگاه رامین می‌باشد.

ج- شرایط متقاضی: دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط، توانائی ارائه ضمانتنامه به مبلغ 318.000.000 ریال (سیصد و هجده میلیون) ریال بعنوان تضمین شرکت در مناقصه و (همچنین مبلغ ده درصد کل مبلغ پیشنهادی در صورت برنده شدن بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات) حق درج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می‌باشد.

www.raminpower.ir

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

استعلام بگیرید