ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مناقصه عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ سپرده (ریال)

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل

تحویل‌ پاکت‌ها

بازگشایی پاکت‌ها

1

17-11-95

تامین، نصب، تنظیم و راه اندازی تجهیزات و اتوماسیون چهار دستگاه پست زمینی توزیع در شهرستان جیرفت

360.000.000 ریال

95.02.04 لغایت 95.02.08

حداکثر تا پایان وقت اداری  95.02.18

بازگشایی پاکت ها در تاریخ 95.02.19  ساعت 13

لذا از واجدین شرایط دعوت بعمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

1. واریز مبلغ 250.000(دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر 0102238552004 بانک صادرات شعبه صنعتی کرمان بنام شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان و با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی کرمان – بلوار جمهوری اسلامی ایران – روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفن کرمان 5- 32110403 – 034 (داخلی 1063) امور تدارکات مراجعه نمایند.

2. مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مناقصه http://iets.mporg.ir و سایت توانیر (شبکه اطلاع‌رسانی معاملات)www.Tavanir.org.ir و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان www.sked.co.ir و سایت انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های توزیع www.edca.ir اسناد مناقصه‌ای که به این صورت دریافت می‌شود، رایگان است.

به پیشنهادهائی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می‌شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی‌نامه کتبی مجاز می‌باشد

(هزینه درج آگهی به عهده برنده می‌باشد)

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ