ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )
آگهی مجدد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره: 94045
موضوع مناقصه: 11 آیتم فلنج
شماره تقاضای خرید: ZRD-9400512
شماره مجوز: 1395.300
نوبت دوم
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل، فلنجهای مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی منطقه  پارسیان را از شرکتهای تولیدکننده (تولیدات داخلی) واجد شرایط تامین نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌شود با مراجعه به سایت  WWW.SZOGPC.COM پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کالای مورد نیاز (در بالای همین آگهی)، در صورتیکه توانایی  تولید کالا یا تهیه آن از تولیدات داخلی را داشته باشند. نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مربوط به اداره تدارکات کالا واقع در پایین صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و به همراه مدارک مثبته خواسته شده، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی به این امور ارسال نمایند.
1- شرح مشخصات فنی کالا: (شرح کامل مشخصات فنی کالاها بهمراه همین آگهی در سایت فوق‌الذکر موجود می‌باشد)
11 آیتم فلنج تبدیلی پیچی کور و فلنج کور به شرح ذیل:
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 12*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 12*1/2.CL.1500.RTJ.A105.R58.OTY:1 NO
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 16*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 24*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO
BLIND FLANGE 24″.CL-1500.RTJ.ASTM.A105.R79.OTY:2 NO
BLIND FLANGE 26″.CL-900.RTJ.ASTM.A105.R100.OTY:2 NO
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 24*1/2.CL.1500.RTJ.A105.R79.OTY:1 NO
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 26*1/2.CL.900.RF.A105.SERIE A.OTY:1 NO
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 26*1/2.CL.900.RTJ.A105.R100.SERIE.A.OTY:1 NO
BLIND FLANGE 36″.CL-900.RTJ.ASTM.A105. SERIE A.R105.OTY:2 NO
REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 36*1/2.CL.900.RF.ASTM.A105.SERIE A.OTY:1 NO
2- نوع و مبلغ تضمین: ارایه ضمانت‌نامه معتبر بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسید واریز وجه نقد (شماره حساب با هماهنگی این امور جهت واریز وجه مشخص می‌گردد) به مبلغ 89.000.000 ریال به نام شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی الزامیست.
3- مهلت تحویل: آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی بهمراه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پیشنهادات فنی و مالی تا پایان وقت اداری روز95.02.13 می‌باشد
4- تاریخ گشایش: ‌1-4) در تاریخ 95.02.14 اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه آنها جهت گشایش و بررسی به کمیسیون  مناقصات ارسال خواهد شد تا پس از اعلام نتیجه توسط کمیسیون مناقصات، پیشنهادات فنی شرکتها نیز جهت بررسی به کمیته فنی بازرگانی ارسال گردد.
2-4) تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکتها، اعلام خواهد شد.
5- در صورت برنده شدن ارایه ضمانت‌نامه حسن انجام کار به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست
6- برنده مناقصه می‌تواند با ارایه ضمانت‌نامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 25 %کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
7- قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر 40 درصد محاسبه و ملاک تعیین برنده خواهد بود
توجه: هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطلاع کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفنهای: 32138527 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 07132314447 ارسال نمایید.
روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مناقصه – شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی- خرید فلنج

آگهی مجدد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره: 94045

موضوع مناقصه: 11 آیتم فلنج

شماره تقاضای خرید: ZRD-9400512

شماره مجوز: 1395.300

نوبت دوم

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل، فلنجهای مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی منطقه

پارسیان را از شرکتهای تولیدکننده (تولیدات داخلی) واجد شرایط تامین نماید. از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌شود با مراجعه به سایت

WWW.SZOGPC.COM پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کالای مورد نیاز (در بالای همین آگهی)، در صورتیکه توانایی

تولید کالا یا تهیه آن از تولیدات داخلی را داشته باشند. نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مربوط به اداره تدارکات کالا واقع در پایین صفحه اول

سایت فوق اقدام نموده و به همراه مدارک مثبته خواسته شده، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی به این امور ارسال نمایند.

1- شرح مشخصات فنی کالا: (شرح کامل مشخصات فنی کالاها بهمراه همین آگهی در سایت فوق‌الذکر موجود می‌باشد)

11 آیتم فلنج تبدیلی پیچی کور و فلنج کور به شرح ذیل:

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 12*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 12*1/2.CL.1500.RTJ.A105.R58.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 16*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 24*1/2.CL.900.RF.A105.OTY:1 NO

BLIND FLANGE 24.CL-1500.RTJ.ASTM.A105.R79.OTY:2 NO

BLIND FLANGE 26.CL-900.RTJ.ASTM.A105.R100.OTY:2 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 24*1/2.CL.1500.RTJ.A105.R79.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 26*1/2.CL.900.RF.A105.SERIE A.OTY:1 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 26*1/2.CL.900.RTJ.A105.R100.SERIE.A.OTY:1 NO

BLIND FLANGE 36.CL-900.RTJ.ASTM.A105. SERIE A.R105.OTY:2 NO

REDUCING THREAD FLANGE MADE FROM BLIND FLANGE. NPS 36*1/2.CL.900.RF.ASTM.A105.SERIE A.OTY:1 NO

2- نوع و مبلغ تضمین: ارایه ضمانت‌نامه معتبر بانکی شش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسید واریز وجه نقد (شماره حساب با هماهنگی این امور جهت واریز

وجه مشخص می‌گردد) به مبلغ 89.000.000 ریال به نام شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی الزامیست.

3- مهلت تحویل: آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی بهمراه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پیشنهادات فنی و مالی تا پایان وقت اداری روز

95.02.13 می‌باشد

4- تاریخ گشایش: ‌1-4) در تاریخ 95.02.14 اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه آنها جهت گشایش و بررسی به کمیسیون

مناقصات ارسال خواهد شد تا پس از اعلام نتیجه توسط کمیسیون مناقصات، پیشنهادات فنی شرکتها نیز جهت بررسی به کمیته فنی بازرگانی ارسال گردد.

2-4) تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکتها، اعلام خواهد شد.

5- در صورت برنده شدن ارایه ضمانت‌نامه حسن انجام کار به میزان 10 درصد مبلغ معامله الزامیست

6- برنده مناقصه می‌تواند با ارایه ضمانت‌نامه بانکی معتبر حداکثر به میزان 25 %کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.

7- قیمت تراز شده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر 40 درصد محاسبه و ملاک تعیین برنده خواهد بود

توجه: هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطلاع کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه خواهد رسید.

در صورت ضرورت با شماره تلفنهای: 32138527 و 32138436-071 تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 07132314447 ارسال نمایید.

روابط عمومی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ