ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

به منظور تامین منابع مالی نوسازی و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال پروژه

خط اول انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان در قالب قراردادی

ROT

نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد تامین منابع مالی نوسازی و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال ”خط اول انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان”

در قالب قراردادی ROT و در قالب خرید تضمینی آب براساس بند “الف” ماده (142) قانون برنامه پنجم توسعه و دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد

به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) با موضوع شرایط و اگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده

بهره‌برداری، به بخش غیردولتی (مصوب1394.07.04)، از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه و با شرایط ذیل،

به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه :

برآورد هزینه سرمایه‌گذاری اولیه طرح: 434.900 میلیون ریال

دوره نوسازی: دو سال

دوره بهره‌برداری تجاری: 15 سال

خریدار: شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان به نمایندگی از وزارت نیرو

ظرفیت تولید: 850 لیتر بر ثانیه

ب- شرایط سرمایه‌گذار:‌

سرمایه‌گذار علاوه بر امکان تامین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهره‌برداری پروژه‌های مشابه، می‌بایست دارای گواهینامه صلاحیت

پیمانکاری در رشته آب حداقل پایه 3 باشد (مناقصه‌گران بایستی مطابق با بخشنامه شماره 30593/94 مورخ 1394.03.05 و دستورالعمل شماره 69432

مورخ 94.04.30 دارای ظرفیت کاری و ریالی مناسب باشند)

*در صورتیکه سرمایه‌گذار، خود فاقد صلاحیت در رشته آب باشد، بایستی با پیمانکاری که حائز شرایط فوق باشد، مشارکت نماید.

بدینوسیله سرمایه‌گذاران واجد شرایط، می‌توانند از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس اینترنتی www.abfasb.ir (بخش مناقصه‌ها و مزایده‌ها) اسناد

استعلام ارزیابی کیفی را دریافت و پس از تکمیل و الحاق مستندات مربوط، طی یک پاکت که نام سرمایه‌گذار و موضوع پروژه روی آن قید شده باشد، در موعد

و مهلت مندرج در اسناد به آدرس زاهدان، بلوار قلنبر، شرکت آب و فاضلاب استان، اداره قراردادها تحویل نمایند.

لازم به توضیح است فقط اسنادی که در مهلت مقرر و توسط نماینده سرمایه‌گذار به آدرس فوق‌الذکر تحویل گردد قابل بررسی می‌باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری سیستان و بلوچستان

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ