ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(یک مرحله‌ای  نوبت دوم)

1.دستگاه مناقصه‌گزارشرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران.

2.موضوع: ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات حفر و پمپاژ دو حلقه چاه آب آشامیدنی با تهیه و نصب لوله جدار

3.مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95.09.28 با معرفینامه رسمی و معتبر

و فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین – مجتمع ادارات – خیابان دولت – شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان

تهران دبیرخانه مرکزی تلفن : 36270015 – 021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه اقدام نمایند.

4.مدت انجام عملیات:  شش ماه شمسی می‌باشد.

5.مبلغ برآورد: 6.429.959.047 ریال

6.محل اعتبار:اعتبارات جاری (داخلی) شرکت.

7.مبلغ تضمین شرکت درمناقصه :به میزان 321.500.000 ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا فیش واریز نقدی به حساب جاری شماره 0108380974006 بانک ملی ایران به نام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی

استان تهران و به پیشنهادهای فاقدامضا، مشروط، مخدوش، فاقدسپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر

آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8.مهلت و محل تحویل پاکات ارزیابی و مناقصه:تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ95.10.12 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی فوق

9.زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی و مناقصه:ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ95.10.13 در محل دفتر مرکزی  مناقصه‌گزار به نشانی فوق‌الذکر.

10.هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

11.سایر اطلاعات مربوطه در اسناد ارزیابی و مناقصه مندرج است.

12.هزینه خرید اسناد:مبلغ300.000 ریال (سیصد هزار ریال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به واحد

فروش اسناد (دبیرخانه مرکزی) ارائه گردد.

نشانی سایتهای اینترنتی:

)http://www.tpww.ir), (http://www. ww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ