ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

(یک مرحله‌ای  نوبت دوم)

1-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران

2-موضوع مناقصه: تجدید ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید 19500 متر لوله پلی اتیلن تک جداره در اقطار 90 الی 315 میلیمتر

3-مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه:متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95.09.28 با معرفی‌نامه معتبر و

فیش بانکی واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی  ورامین – مجتمع ادارات – خیابان دولت – شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه

مرکزی تلفن: 36270015 – 021 مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

4-مدت تحویل کالا:دو ماه  می‌باشد.

5-محل اعتبار:طرحهای عمرانی – اوراق مشارکت – اسناد خزانه اسلامی

6-مبلغ تضمین  شرکت در مناقصه :به میزان 190.125.000ریال و به صورت یکی از انواع ذیل می‌باشد:

-ضمانت‌نامه بانکی معتبر صادره از بانکهای رسمی و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا

-به صورت واریز نقدی به حساب جاری شماره 2175161302004 نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران

به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی

که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-مهلت و محل تحویل پاکات تجدید ارزیابی و مناقصه:تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ95.10.12 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

8-زمان و محل بازگشایی پاکات تجدید ارزیابی: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95.10.13 در دفتر ذیحسابی طرحهای عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان

تهران (تهران خیابان دکتر فاطمی تقاطع خیابان حجاب)

9-هزینه درج آگهی هر دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

10-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

هزینه خرید اسناد :500.000 ریال (پانصد هزار ریال) می‌باشد که باید به حساب شماره 0108380974006 بانک ملی ایران واریز و فیش آن به امور بازرگانی و

قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:

(http://www.tpww.co.ir), (http://www.nww.ir)  (http://www.iets.mporg.ir)

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ