ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره 1097/95/110

نوبت دوم

1-نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب اهواز

2-موضوع مناقصه: اجرای عملیات شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه 20 متری و 15 متری شهرداری و خیابان کارون

3-نام مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب

4-مدت انجام کار : 6 ماه

5-مبلغ برآورد اولیه 23.077.157.156ریال

6-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.154.000.000 ریال

7-مهلت و زمان دریافت اسناد: از تاریخ 95.09.16 لغایت 95.09.20

8-محل دریافت اسناد : اهواز – کیانپارس – خیابان 17 غربی فاز 3 نبش وهابی – مهندسین مشاور ری آب

9-مهلت و زمان تحویل اسناد: از تاریخ 95.09.21 لغایت 95.09.30

10-قیمت اسناد و نحوه واریز وجه به مبلغ 500.000 ریال می باشد که باید به شماره حساب 0105155272002نزد بانک ملی شعبه آناهیتای تهران و یا حساب

10358106001001 بانک سرمایه به نام شرکت مهندسین مشاور ری آب واریز شود وجه مذکور به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

11-محل تحویل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب اهواز به نشانی : اهواز- کیانپارس – خیابان 5 غربی – نبش خرداد

12-محل و زمان گشایش پیشنهادها: زمان گشایش پاکات در دفتر مدیریت امور قراردادهای شرکت آبفا اهواز در تاریخ 95.10.01 راس 12:00 می‌باشد. ضمنا

حضور شرکت‌کنندگان یا نماینده آنان در روز بازگشایی پاکات بلامانع می‌باشد .

13-محل تامین اعتبار: عمرانی

14-شرکتهای که دارای رتبه پنج در رشته آب می‌باشند، می توانند در مناقصه فوق شرکت نمایند. به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و

پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توان با شماره

33374823-33374875-061تماس گرفت.

AWW.CO.IR

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب اهواز

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ