ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره02/95

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد انجام امورحقوقی کارفرما را از طریق کارشناسان آگاه به مسائل حقوقی به اشخاص حقوقی که دارای مجوز انجام امورحقوقی بوده و یکی از اعضاء آن دارای پروانه وکالت از مراجع ذیصلاح باشد براساس اسناد و شرایط مناقصه دعوت به عمل می‌آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 5 روز با ارائه فیش واریزی به مبلغ 50000ریال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانک صادرات مهدیه بنام شرکت توزیع برق استان همدان جهت خرید اسناد و ارائه پیشنهاد مالی به آدرس سایت‌های ذیل مراجعه نمایند

ردیف

شرح

شماره مناقصه

آخرین مهلت تحویل پاکات

تاریخ جلسه بازگشائی پاکات

مبلغ ضمانت نامه بانکی (ریال)

1

انجام امور حقوقی مرتبط با توزیع برق

2/95

95.02.20

95.02.21 ساعت 15

180.000.000

 

به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر،ضمانت‌نامه مخدوش،کمترازمبلغ مقرر ،چک شخصی وشرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد . اسناد درسایت‌های ذیل قابل دسترس می‌باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 38274632- 081تماس حاصل فرمایید.
سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان : http://www.edch.ir

سایت معاملات شرکت توانیر : http://tender.tavanir.org.ir

سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ