ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شماره : 6-95

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان  شهرستان فراهانرا به شرکتها یا

موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذارنماید.

مهلت خرید اسناد:  از مورخ 1395.02.06 لغایت 1395.02.12

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه : واریز مبلغ 350000 ریال به حساب 2177865386005 (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهادات : تا پایان وقت اداری ساعت 14 روز چهارشنبه 1395.02.22

میزان سپرده شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب شماره 1 -161343030 بانک رفاه کارگران در

وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک به مبلغ 121849200 ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی : 1- فرمهین بلوار شهید فهمیده، ستاد شبکه بهداشت و

درمان شهرستان فراهان، امورعمومی ویا امور مالی و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم

پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: تاریخ 1395.02.25 ساعت  9 صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک

(خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد. )حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی

پاکت‌ها 2 شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ