ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

فراخوان مناقصه

نوبت دوم

مناقصه‌گزار

نام

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نشانی

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی

مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه

برآورد

نوع

شماره

موضوع

مدت (روز)

نوع

مبلغ (ریال)

مبلغ (ریال)

مبانی

عمومی دو مرحله‌ای

003/م7/95

خرید دو دستگاه گریدر به منظور بازسازی تاسیسات راه خسارت دیده از سیل در بافت و رابر

180

ضمانت‌نامه بانکی

000ر000ر100ر1

000ر000ر000ر22

آزاد

دریافت اسناد

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

یا سایت http//iets.mporg.ir/  (پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور)

مهلت

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفته

تحویل پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (دبیرخانه مدیریت حراست)

مهلت

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 10 روز

گشایش پیشنهادها

محل

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان (اتاق جلسات)

زمان

طبق اسناد مناقصه

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ