ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مناقصه – اداره کل راه و شهرسازی استان همدان- اجرای خط سرد

آگهی مناقصه عمومی  شماره 1-95

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی ویا واریز به حساب شماره 2173635618008بانک ملی

1-95

تهیه و اجرای خط سرد در محورهای حوزه استان همدان

23.998.914.324

1.200.000.000

آخرین مهلت دریافت اسناد : تا تاریخ 95.02.15

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت : پایان وقت اداری مورخ : 95.02.25

محل تحویل پاکات : دبیرخانه حراست اداره کل واقع در سی متری سعیدیه

تاریخ بازگشائی پاکات : ساعت 9 صبح مورخ 95.02.26

 محل بازگشایی پاکات :سی متری سعیدیه – اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

محل دریافت اسناد :  اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان (به نشانی همدان بلوار فرودگاه )و یا سایتhttp://IETS.MPORG.IR

مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت : 3 ماه

صلاحیت لازم :داشتن تاییدیه از اداره کل ایمنی و حریم راههای وزارت راه و شهرسازی

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد پیمان و رسیدگی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

استعلام بگیرید