ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مناقصه – اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر- احداث دیوار هدایت آب

آگهی فراخوان عمومی مناقصه

مناقصه‌گزار: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زیر

دستگاه نظارت: مدیریت ساخت و توسعه راه ها/ اداره نظارت بر ساخت راه های اصلی و فرعی

ردیف

شمارهمناقصه

شرح عملیات

بر آورد تقریبی

«ریال»

تضمین

«ریال»

نوعضمانتنامه

تاریخ دریافت اسناد

مهلت تحویل اسناد

تاریخگشایش پاکات

1

1/95

تجدید

احداث دیوار هدایت آب در محور نمازگاه – تنگ ارم

3.037.919.336

152.000000

بانکی

95.01.31

تا

95.02.01

95.02.11

95.02.12

ساعت 9 صبح

·محل دریافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتدای بلوار سپهبد قرنی- اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر– اداره پیمان و رسیدگی ·محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل (ساختمان شماره دو)

·حداقل شرایط مجاز برای دریافت اسناد:

– داشتن گواهی احراز رتبه 5 راه و ترابری

·مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 95.02.11 می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید. در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود.

 

استعلام بگیرید