ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

مزایده – موسسه دولتی- فروش خودرو

آگهی مزایده عمومی

نوبت دوم

یک موسسه دولتی در نظر دارد تعدادی از خودروهای خود را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند.

در صورت تمایل به شرکت در مزایده و اخذ مدارک مربوطه و رویت خودروها از تاریخ درج این آگهی به مدت 3 روز کاری به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

تهران – خیابان پاسداران- بالاتر ازمیدان نوبنیاد – نبش کوهستان هشتم

تلفن: 22808726

استعلام بگیرید