ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مزایده شماره 1/95

نوبت اول

· مزایده‌گذار : شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

· موضوع مزایده: فروش سیم مسی و سیم آلومینیوم و آهن آلات اسقاط

· مهلت دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 95.02.01 لغایت 95.02.05

·محل دریافت اسناد مزایده:

·الف : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 201 امور تدارکات و انبارها تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات 33334039-061

·اسناد مزایده از طریق سایت اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان www.kepdc.co.ir ، سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir یا پایگاه ملی اطلاع رسانی http:/iets.mporg.ir نیز قابل رویت می‌باشد.

· تاریخ بازدید: 95.02.11 لغایت 95.02.13

· تاریخ تحویل پاکت‌های مزایده : تا ساعت 14 روز شنبه 95.02.18

· محل تحویل پاکت‌های مزایده : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان- حراست و امور محرمانه شرکت

· تاریخ گشایش پاکت‌های مزایده: روز یکشنبه 95.02.19 ساعت 14

· مبلغ خرید اسناد مزایده 200.000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز ·مبلغ سپرده شرکت در مزایده پیوست اسناد مزایده می‌باشد که می‌بایستی به صورت رسید واریز وجه، چک یا ضمانت‌نامه بانکی ارائه گردد.

· پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ،تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

· به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش ، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ