ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مزایده شماره 5/95

نوبت اول

شرکت آب و فاضلاب خوزستان در نظر دارد به استناد ماده 12 آئین‌نامه خود نسبت به فروش اقلام شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید. از

داوطلبان خرید دعوت بعمل می‌آید جهت خرید اسناد مزایده ظرف مدت مذکور به ساختمان این شرکت واقع در اهواز اول کیانپارس مراجعه نمایند.

شماره مزایده

شرح مختصر کالا

محل نگهداری کالا

مهلت فروش اسناد مزایده

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات

مبلغ تضمین به ریال

5/95

لوله چدن داکتیل 4 اینچ به تعداد 140 شاخه 6 متری، لوله چدن داکتیل 8 اینچ به تعداد 120 شاخه 6 متری

امیدیه

95.02.15

95.02.25

70.000.000

*جهت خرید اسناد هر یک از مزایده‌های فوق مبلغ 100.000 ریال باید به حساب جاری 0105064209000 نزد بانک ملی شعبه فلکه اول کیانپارس

به نام این شرکت واریز گردد. این مبلغ غیر قابل استرداد می‌باشد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا ساعت 10 صبح روز بازگشایی پاکات می‌باشد محل تحویل پاکات دبیرخانه حراست مزایده‌گزار است.

*به پیشنهاد فاقد امضاء مشروط، مخدوش فاقد تضمین و پیشنهادهای واصله بعد از انقضاء مدت مقرر مذکور فوق ترتیب اثر داده نمی‌شود.

*پیشنهاد دهنده موظف است مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه این شرکت به مبلغ مذکور تهیه و به

شرح مذکور در اسناد مزایده تسلیم نماید.

*هزینه نشر آگهی و کارشناسی کالا بر عهده برنده مزایده است. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ