ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مزایده عمومی
    نوبت اول

سازمان حمل و نقل همگانی شهر چهاردانگه به ستناد بند 1مصوبه شماره 343 مورخ 95.01.18 هیات مدیره سازمان، در نظر داردبهره‌برداری از جایگاه

سوخت CNG  واقع در بزرگرا آیت اله سعیدی –چهاردانگه –بلوار جمهوری را  به شرکت‌های واجد الشرایط و دارای تائیدیه از شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های

نفتی ایران واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد الشرایط مذکر، دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز از تاریخ

درج آگهی نوبت دوم به این سازمان واقع در بزرگراه ایت اله سعیدی – چهاردانگه – ابتدای شهرک صنعتی – مجتمع تجاری اداری کاوه – طبقه دوم واحد18

مراجعه نمایند .بدیهی است:

1-     هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده است.

2-      سازمان در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

3-   شرکت‌کنندگان می‌بایستی مبلغ150.000.000 ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره3100002831005 به نام

سازمان حمل و نقل همگانی چهاردانگه نزد بانک ملی شعبه چهاردانگه، ‌به عنوان سپرده شرکت در مزایده ارائه نماید .

4-     در صورت انصراف برنده اول، دوم و سوم سپرده شرکت به نفع سازمان ضبط خواهد گردید.

5-     به پیشنهادات مشروط و مخدوش و بدون سپرده ترتیب اثر نخواهد شد.

6-     سایر موارد در اسناد مزایده قید گردیده است .

تلفن تماس:55263306

 

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ