ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

1-نام مزایده‌گزار:دانشگاه یزد به آدرس یزد- صفائیه- خیابان پژوهش- پردیس اصلی دانشگاه

2-موضوع مزایده : واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی مرکز مشاوره دانشگاه جهت انجام امور درمانی و بهداشتی

3-زمان دریافت اسناد مزایده : از تاریخ 95.01.31 لغایت 95.02.15

4- زمان تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.02.18

5-آدرس محل دریافت اسناد: از طریق مراجعه به سایت دانشگاه یزد به آدرس الکترونیکی http://www.yazd.ac.ir))-بخش مربوط به مناقصه و مزایده

6- محل برگزاری مزایده: دانشگاه یزد- سازمان مرکزی- حوزه معاونت اداری و مالی- سالن جلسات

7-زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادات واصله ساعت10 روز یکشنبه مورخ 95.02.19 با حضور اعضای کمیسیون مزایده باز و قرائت می‌گردد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه کارت شناسایی آزاد می‌باشد.

8-تضمین شرکت در مزایده:تضمین شرکت در مناقصه معادل 5% مبلغ کل پیشنهادی در سال می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا چک بانکی تضمین شده و یا به شماره حساب 2007516641 بانک تجارت شعبه دانشگاه یزد به نام حساب سپرده دانشگاه در وجه مناقصه‌گزار در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه‌گزار گردد. ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی، اوراق مشارکت و …) قابل قبول نمی‌باشد.

9-پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می‌باشد.

10-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

11- برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت الکترونیکی دانشگاه به آدرس http://www.yazd.ac.ir))مراجعه و یا با شماره تلفن 03531233516 (امور حقوقی دانشگاه یزد ) تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی دانشگاه یزد

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ