ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای

مزایده شماره : 6-95

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک در نظر دارد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 24 قانون مدیریت

خدمات کشوری، نسبت به ” واگذاری خدمات سرپایی داروخانه بیمارستان امیرکبیر اراک ” از طریق اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده

عمومی اقدام نماید.

مهلت خرید اسناد: 1395.09.20لغایت 1395.09.25

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 350000 ریال به حساب 2177865386005 (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسنادمزایده : اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان ساعت اداری  15:00 روز دوشنبه 06/10/1395

سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب حساب شماره 1 -161343030 بانک رفاه

کارگران  در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک به مبلغ  120000000 ریال.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مزایده به اراک خیابان شهید شیرودی میدان پرستاربیمارستان امیرکبیر امور اداری

و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز سه‌شنبه مورخ1395.10.07 راس ساعت 9 صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک

(خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مزایده جهت بازگشایی پاکت‌ها 2

شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ