ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

فراخوان – وزارت آموزش و پرورش- توسعه سامانه های نرم افزاری

آگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاوران( ارزیابی کیفی)

نوبت اول

وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد پشتیبانی و توسعه سامانه‌های نرم افزاری: 1- ثبت نام دانش آموزان(سناد) ،2- جامع امور مدارس شاهد و ایثارگران(سجا) و

3- نقل و انتقال فرهنگیان را به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های واجد شرایط که در زمینه مذکور فعالیت دارند و مایل به همکاری می‌باشند،

دعوت می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم‌های ارزیابی اولیه تا تاریخ 1395.02.07 به آدرس اینترنتی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات) (http://tstc.medu.ir مراجعه نموده و نسبت به ارسال مدارک تکمیل شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1395.02.15 اقدام نمایند.

استعلام بگیرید