ثبت برند

سامانه ثبت برند و ثبت شرکت

راهنمای ثبت تغییرات شرکت

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام

با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اگر تمام مبلغ افزایش سرمایه جهت متقاضیان و افراد غیر سهامدار شرکت در نظر گرفته شود . بایستی از کلیه سهامداران شرکت در همان مجمع سلب حق تقدم گردد . روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام و چنانچه بایستی آگهی افزایش سرمایه و استفاده از حق […]

اختیارات مجمع عمومی عادی
اختیارات مجمع عمومی عادی

تمام گزینه هایی که در حیطه ی اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست، جزء اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد. اختیارات مجمع عمومی عادی تعیین اعضاء هیئت مدیره ، اصلی و علی البدل تعیین بازرسین ،اصلی و علی البدل تصویب بیلان مالی تعیین پاداش مدیران و دیگر موارد برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره […]

روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
روش افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص

روش های افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص الف : پرداخت مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه شرکت  در این حالت ارائه گواهی بانکی با رعایت ماده 184 ل.ا.ق.ت بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها الزامی است . ب : تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید در تبدیل مطالبات حال شده […]

جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها
جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها

تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره صورت می گیرد. اگرمجمع عمومی عادی ، در چهار ماه ابتدا بعد از اتمام سال مالی تشکیل شود ، عادی سالیانه نام دارد. در صورتیکه در ماه های دیگر تشکیل گردد، عادی به طور فوق العاده نام […]