ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

ورقه اختراع (یا سند اختراع یا گواهی ثبت اختراع)

وقتی که اختراع مطابق قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد نوشته ای که اداره مزبور دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا وکیل قانونی او میدهد ورقه اختراع یا سند اختراع یا ورقه ثبت اختراع نامیده می شود که وفق قانون ایجاد حقی برای دارنده آن می نماید .

ورقه به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین وجود ورقه دلالت بر این نمی کند که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است .

ماده 40 قانون فوق الذکر مقرر میدارد : هر گونه معامله راجع به ورقه باید به موجب سند رسمی بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود.
وفق ماده 43 قانون مارالذکر مخترع باید هر گونه تغییر در اختراع خود را به ثبت برساند.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید