ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

صفاتی که یک برند خوب باید داشته باشد

ویژگی هایی که یک برند تجاری قدرتمند باید دارا باشد، در زیر شرح داده شده است :

صفاتی که یک برند تجاری خوب باید داشته باشد
داشتن تناسب
داشتن جایگاه مناسب
قابلیت تحمل پذیری
داشتن اعتبار
الهام بخشی
بی همتایی
جذابیت برند تجاری

این صفات یا ویژگی های فوق ، از نظر مصرف کنندگان به شرح زیر می باشد :

منشا یا مبدا محصول
واگذاری مسئولیت به تولیدکننده
ریسک پذیری کمتر
داشتن هزینه پرس و جوی کمتر
نشانه کیفیت
معامله با تولید کنندگان محصول
ابزاری نمادین برای اظهار شخصیت

برای کسب اطلاعات بیش تر با مشاورین ثبت برند تماس حاصل کنید .

استعلام بگیرید