ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

یکی دیگر از شرکتهایی که بعد از شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود در امور تجارتی مورد استقبال واقع می شود شرکت تضامنی است .
شرکت تضامنی از جمله شرکتهای شخصی محسوب می شود .
شخصیت شرکا نقش بسیار مهمی در این نوع شرکت ایفا می نماید .

شرکت تضامنی

مواد 116 و 117 ق ت شرکت تضامنی را شرکتی می داند که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین حداقل دونفر شریک با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود .
اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد هریک از شرکا به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشند .
اگر شرکا قراری بر خلاف مورد فوق بین خودمقرر نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود .

بلافاصله بعداز نام شرکت باید نام یک نفر از شرکا در صورتی که نام شرکت مشتمل بر نام کلیه شرکا نباشد و عباراتی از قبیل و شرکا یا برادران قید شود .
مانند شرکت ضامنی حسن زاده و برادران شرکت تضامنی وقتی تشکیل شده محسوب می شود .
تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز با توافق کلیه شرکا ارزیابی و تسلیم شده باشد (ماده 118 ق ت) در شرکت تضامنی تقسیم منفعت به نسبت سهم الشرکه شرکا است .
ولی شرکا می توانند ترتیب دیگری برای تقسیم منفعت بین خود مقرر نمایند .

اداره شرکت تضامنی با مدیری است که از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود .
مسئولیت مدیر در اداره شرکت در قبال شرکا مسئولیت وکیل است در مقابل موکل (ماده 120 و 121 ق ت)
نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی با رضایت کلیه شرکا بعمل می آید .
فلسفه این امر به دلیل وجود شخصیت شرکا می باشد. ( ماده 123 ق. ت)

 اختیارات مدیران

مدیران شرکت متفقا نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت می باشد .
بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی حفظ اموال کنند .
تنظیم فهرست دارایی
رسیدگی به حسابها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه
قبول و واگذاری نمایندگی
امضای دفاتر اسناد رسمی
تعیین وکیل با حق توکیل ولو کرارا
استخدام کارمند و اخراج آن
مشارکت با شخصیتهای حقیقی و حقوقی و بانکها
استقراض با رهن وبدون رهن
تعیین اعتبار وام دادن
وام گرفتن از بانکها اشخاص و شرکتها و ادارات و افتتاح حسابهای جاری و سپرده در کلیه بانکها وموسسات
واردات وصادرات و خرید وفروش و توزیع کلیه کالاهای مجاز

اساسنامه شرکت تضامنی

ماده 1- نام شرکت: شرکت تضامنی
ماده 2- نوع شرکت
ماده 3- موضوع شرکت
ماده 4- مرکز اصلی شرکت
هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل ویا شعبی تاسیس نماید.
ماده 5- مدت شرکت
ماده 6-سرمایه شرکت :سرمایه شرکت مبلغ ……………….. که تماما بصورت نقدی پرداخت شده و سرمایه غیر نقدی که معادل مبلغ …………….. ریال است تقدیم و تسلیم شده است . ( طبق ماده 118)
ماده 7- تابعیت شرکت
ماده 8- سهم الشرکه شرکا:
ماده 9- مدیران شرکت : اداره امور شرکت بعهد ……………………… نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ………………. سال است اولین مدیران شرکت عبارتند از : …………………………………………………………………………………
کلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار اعم از چک سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل ویک نفر دیگر از مدیران متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

تصویب اساسنامه 
این اساسنامه در 25 ماده تنظیم و با امضای شرکا در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکا واقع گردیده است .

انتقال سهم الشرکه
هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضاتی تمام شرکا .

مجامع عمومی 

مجامع عمومی شرکا اعم از عادی یا فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت دعوتنامه را به نشانی شرکا ارسال می کنند .
یا به وسیله درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تا تشکیل جلسه ده روز خواهد بود.
تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده 139 و 140 قانون تجارت خواهد بود.

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

الف – استماع گزارش هیات مدیره درا مور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
ب – تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج – تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د – انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
الف – تغییر اساسنامه یا الحاق و یا حذف یا چند ماده اساسنامه
ب – تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج – افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت با عنایت به ماده 133 قانون تجارت
د – ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت

نحوه پرداخت بدهی ها و مطالبات

مطالبه پرداخت دیون شرکت از شرکا به انتخاب طلبکار می باشد .
طلبکار می تواند از یک یا چند نفر از شرکا درخواست پرداخت دیون شرکت را بنماید .
شریکی که از او درخواست پرداخت دیون شده نمی تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت بیش از سهم وی در شرکت می باشد از پرداخت خودداری نماید .
در صورت پرداخت دیون شرکت توسط یکی از شرکا این شخص حق دارد به نسبت سهم الشرکه به سایر شرکا مراجعه نماید .

اگر در اساسنامه ترتیب دیگری برای پرداخت دیون مقرر شده باشد در روابط فیمابین شرکا آن امر مجری خواهد بود. ( ماده 124 ق ت)
هیچکدام از شرکای تضامنی نمی تواند بدون اجازه سایر شرکا به حساب خود به تجارتی از نوع تجارت شرکت تضامنی که وی در آن شریک است اقدام ورزد.
( ماده 134 ق ت) تازمانی که شرکت تضامنی منحل نشده باشد باید درخواست پرداخت قروض از خود شرکت بعمل آید .
در صورت انحلال طلبکاران شرکت می توانند به شرکا برای وصول مطالبات خود اقدام نمایند.

ترتیب تقسیم سود شرکت تضامنی

از کلیه درآمد شرکت  هزینه های اداری
انتفاعی
مصارف ضروری
حقوق کارکنان
استهلاک اثاثیه
مالیات کسر
بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع 5% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیانهای احتمالی در نظر گرفته می شود .
بقیه سود نیز بین شرکا به نسبت سهم الشرکه با توجه به ماده 132 تقسیم خواهد شد.

انحلال شرکت تضامنی

شرکت مطابق ماده 136 قانون تجارت منحل خواهد شد .
در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال شرکت تضامنی دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

 مسئولیت مدیران 
حدود مسئولیت مدیر یا مدیران بتصریح ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 مقرر شده است .

سال مالی
سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد .
اولین سال مالی شرکت از روز شروع بکار آن ( تاریخ ثبت شرکت) آغاز و با پایان اسفند همان سال پایان می یابد.

حق الزحمه مدیران
مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکا همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت کنند .
همینطور مابقی را به هزینه قطعی شرکت منظور نمایند.

اختلافات شرکا
اختلافات بین شرکا در رابطه با امور شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

موارد سکوت
درباره سایر موارد و موضوعاتی که در این اساسنامه قید و پیش بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت رفتار خواهد شد.

 

ببرای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ