ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

روش های افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

الف : پرداخت مبلغ اسمی یا مبلغ افزایش سرمایه شرکت 
در این حالت ارائه گواهی بانکی با رعایت ماده 184 ل.ا.ق.ت بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها الزامی است .

ب : تبدیل مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
در تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهم ،رعایت مواد 175 الی187 ل.ا.ق.ت الزامی است .
سهام جدید ی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر می گردد .
می بایستی ورقه خریدسهم توسط طلبکاران که مایل به پذیره نویسی می باشد امضا شود.
در ورقه خرید سهم رعایت بندهای ذیل ماده 179 ل.ا.ق.ت ضروری است .
در مورد مواد فوق الاشاره در موقع ارائه مدارک افزایش سرمایه می بایستی لیست کاملی ار بستانکاران شرکت شامل مطالبات حال شده است .
آنان که تبدیل به سهام گردیده
رونوشت اسناد
مدارکی که حاکی است از تصفیه این مطالبات به سهام
به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود.

ج : انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته شرکت یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه :
سود یا اندوخته مازاد بر اندوخته قانونی و یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید را به سرمایه شرکت اضافه نماید .
در این حالت کلیه عواید حاصله و سود یا اندوخته قانونی به نسبت سهام به هر یک از سهامداران تعلق می گیرد.
صورتجلسه هیات مدیره دایر بر رعایت موارد بهمراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد.

د : تبدیل اوراق قرضه به سهام :
افزایش سرمایه از طریق تبدیل اوراق قرضه به سهام فقط در شرکتهای سهامی عام امکان پذیر می باشد .
ورقه قرضه ورقه قابل معامله است که معرف مبلغی وام با بهره معین است که تمام یا جزء آن در موعد معین باید به مالک آن مسترد گردد.
دارندگان اوراق قرضه جزء سهامداران شرکت محسوب نمی شوند .
در اداره شرکت حق هیچگونه دخالتی را ندارند و فقط بستانکاران شرکت محسوب می گردند.
مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند در صورتی که موعد پرداخت اوراق قرضه فرا رسیده باشد .
تعویض این اوراق با سهام شرکت را تصویب نماید .

افزایش سرمایه از طریق تادیه غیر نقد

افزایش سرمایه از محل تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد فقط در شرکتهای سهامی خاص امکان پذیر می باشد .
چنانچه تمام یا قسمتی از افزایش سرمایه از طریق آورده های غیر نقدی سهامداران یا افراد دیگری که مجمع با ورود آنان به شرکت موافقت می نماید باشد،
این اموال ایستی مورد تقویم و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری واقع گردد .
به تصویب مجمع عمومی فوق العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه رسیده و مدارک آن بانضمام سایر مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.
مبلغ افزایش سرمایه از آورده غیر نقدی تابع مبلغ و ارزش تعیین شده آن توسط کارشناس مربوطه می باشد .
ذکر مبلغی بیش از آن مجاز نمی باشد .

چنانچه این آورده مربوط به تعدادی از سهامداران یا افراد جدید الورود به شرکت باشد الزامی است .
در زمانی که در مجمع بحث در مورد افزایش سرمایه شرکت کلا یا جزئا از محل آورده های غیر نقد و استفاده از مزایای در خواست شده مربوط به آن سهام می باشد .
سهامداران آوردنده آورده های غیر نقد حق رای در جلسه نداشته و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رای می باشد .
از حیث حد نصاب جهت اعلام رسمیت جلسه و رای گیری محسوب نمی گردد .

چنانچه مجمع با این آورده ها و امتیازات در خواست شده موافقت ننماید .
دومین جلسه مجمع بفاصله زمانی که بیش از یک ماه نخواهد بود.
تشکیل و در حد فاصل دو جلسه اشخاص که آورده های غیر نقد آنان و یا مزایای درخواست شده توسط مجمع قبول نشده باشد .
در صورت تمایل می توانند بمیزان ارزش تعیین شده اموال غیر نقد بصورت نقد مبلغ سهام را تعهد و تادیه نمایند .
همچنین از مزایا و امتیازات درخواستی نیز انصراف حاصل نمایند .

در صورتی که صاحبان آورده غیر نقد و در خواست کنندگان مزایا و امتیازات ذکر شده بنظر مجمع تسلیم نشوند .
تعهد آنها نسبت بسهام خود باطل شده محسوب و سایر پذیره نویسان می توانند .
بجای آنان این سهام را تعهد و مبالغ لازم را تادیه و سهام مربوطه را ابتیاع نمایند.
ضمنا در جلسه ثانوی که جهت رسیدگی به وضع آورده های غی نقد و مزایای مطالبه شده جهت آن تشکیل می گردد .
در آگهی دعوت نوبت دوم باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسه نوبت دوم قید گردد .

انواع مجمع تشکیل شده برای افزایش سرمایه شرکت

الف : تشکیل مجمع با حضور کلیه سهامداران :

الف_1 : جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور صد در صد سهامداران تشکیل می شود .
عملی شدن افزایش سرمایه را به یکی از طرق مذکور یا تجمیعی از بندهای ماده مذکور و ماده مربوطه اساسنامه را اصلاح می نماید .

 1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دایر بر افزایش سرمایه با رعایت کامل مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت
 2. فهرست صد در صد سهامداران حاضر در جلسه با تایید هیات مدیره رئیسه جلسه
 3. دو نسخه اظهار نامه مبتنی بر افزایش سرمایه
  اعلام سرمایه جدید
  تعداد سهام شرکت
  اسامی سهامداران
  تعداد سهام هر یک از آنان
  امتیازات و نوع سهام برگهای اظهار نامه از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره ثبت شرکتها تهیه شود .
 4. مدارک لازم در مورد بندهای مربوط به افزایش سرمایه

الف_2 : جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور صد در صد سهامداران تشکیل می گردد .

رای بر تصویب افزایش سرمایه به یکی از طرق مذکور یا چند طریق آن توما داده و مقرر می گردد .
پس از عملی شدن افزایش سرمایه ماده اساسنامه مربوطه اصلاح گردد .
با توجه به این که هیات مدیره مجری مصوبات مجمع می باشد بایستی عمل نماید .

مدارک لازم جهت ثبت شرکت

 1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 2. فهرست کلیه سهامداران حاضر در جلسه با امضای آنان و تایید هیات رئیسه جلسه
 3. آگهی حق تقدم یا افزایش سرمایه
 4. صوتجلسه هیات مدیره جهت انجام مصوبات مجمع و عملی شدن افزایش سرمایه .
 5. دو نسخه اظهار نامه دال بر افزایش سرمایه .
 6. مدارک لازم در مورد بندهای مربوط به نحوه افزایش سرمایه

ب : تشکیل مجمع با حضور اکثریت سهامداران :

در این مورد می بایستی دعوت از سهامداران شرکت جهت حضور در مجمع فوق العاده و اساسنامه شرکت بعمل آید.
جلسه مجمع در نوبت اول باحضور بیش از 51% از سهامداران می باشد .
در نوبت دوم باحضور بیش از — سهامداران رسمیت می یابد به شرطی که در آگهی دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید گردد.
فاصله بین نشر دعوتنامه و مجمع را حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز مقرر داشته است .

مدارک لازم جهت ثبت شرکت 

 1. آگهی دعوت مجمع مندرج در روزنامه شرکت با رعایت مفاد مواد ذکر شده .
 2. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده دایر برافزایش سرمایه
 3. دو نسخه اظهار نامه دال بر اعلام سرمایه جدید و تعداد سهام و مزایا و نوع آن و اسامی سهامداران با تعداد سهام آنان.
 4. مدارک لازم در مورد عملی شدن افزایش سرمایه به یکی از طرق مندرج تجمیعی از بندهای مزبور.
 5. فهرست سهامدارن حاضر در مجمع با امضای آنان و تایید هیات رئیسه جلسه مبنی بر صحت حضور آنان.
 6. صورتجلسه هیات مدیره دال بر انجام افزایش سرمایه در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مربوطه.
 7. فهرست سهامداران پس از افزایش سرمایه با تایید هیات مدیره مستند
توضیحات

الف : چنانچه مجمع قانون تجارت تصویب نماید که تمام یا قسمتی از حق تقدم صاحبان سهام به نسبت تمام یا بخشی از پذیره نویسی سهام جدید مربوط به افزایش سرمایه مصوبه همان مجمع را سلب نماید .
می بایستی این ماده و تبصره مربوط به آن کاملا رعایت گردد .

هیات مدیره در گزارش خود در رعایت این ماده بایستی غیر از توجیه لزوم افزایش سرمایه ، علل و مواد سلب حق تقدم از بعض یا کلیه سهامداران را ذکر کرده است .
اسامی افراد جدید یا سهامدارانی را که این گونه سهام بنفع آن سلب حق تقدم گردیده معرفی کند .
تعداد و قیمت سهام و عواملی را که در تعیین قیمت مدنظر واقع گردیده اعلام نماید .

ب : مادامی که سرمایه قبلی و تعهدی شرکت کلا پرداخت نشده و تادیه نشده باشد افزایش سرمایه جدید مجاز نمی باشد .

ج : اظهارنامه های افزایش سرمایه می بایستی توسط کلیه اعضای هیات مدیره امضا شود.

د : اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه در شرکت برای هیات مدیره باشد .
هیات مدیره راسا مجاز به افزایش سرمایه نبوده و فقط مجری مصوبات مجمع عمومی برای عملی نمودن افزایش سرمایه می باشد .

ه : افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نمی باشد .
مگر آنکه کل صاحبان سهام با آن موافق باشند .

و : هیچ مجمعی و با اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید .

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ