ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

جلسات مورد نیاز جهت تغییرات شرکت ها

تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت ها در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره صورت می گیرد.
اگرمجمع عمومی عادی ، در چهار ماه ابتدا بعد از اتمام سال مالی تشکیل شود ، عادی سالیانه نام دارد.
در صورتیکه در ماه های دیگر تشکیل گردد، عادی به طور فوق العاده نام گذاری می شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید