ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

انحلال شرکت سهامی

علل انحلال شرکت سهامی 

از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده به شرکت (ماده 141 ل.ا.ق.ت)
ازبین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن انجام موضوع شرکت (بند 1 از ماده 199 ل.ا.ق.ت).
در صورت انقضای مدت شرکت (بند2 ماده 199 ل.ا.ق.ت)
تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی
(حداقل سرمایه شرکت سهامی عام 000/000/5 ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال می باشد).
در صورت ورشکستگی شرکت.
در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت.
انحلال شرکت سهامی هب حکم دادگاه موارد مندرج در ماده 201 (ل.ا.ق.ت) ناظر به انحلال شرکت از طریق دادگاه با درخواست ذینفع می باشد.
یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت و نحوه تصفیه ان باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود .
پس از ثبت برای اطلاع مردم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار  چاپ برسد .
که اطلاعیه ها و اگهی های مربوط به شرکت در ان درج می گردد .

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید