ثبت برند

ثبت شرکت ثبت برند تجاری ثبت تغییرات شرکت

الزامی به ثبت تغییرات در اختراع ثبت شده

تغییرات در اختراع باید وفق مقررات با پرداخت حقوق دولتی در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد .
هم چنین مراتب در روزنامه رسمی درج شود .
هر گونه تغییر یا اضافه یا تکمیلی در مدت اعتبار ورقه اختراعات باید با رعایت شرایط تنظیم گردد .
تسلیم اظهار نامه همراه با توصیف مشروح و نقشه های اختراع بوده و ورقه اختراع تکمیلی صادر گردد .
ورقه اختراع تکمیلی تابع همان شرایط و مقررات و اعتبار ورقه اختراع اصلی خواهدبود.
ثبت تغییرات در اختراع مربوط به نام و نشانی و تابعیت مخترع نیز باید صورت گیرد .
چنانچه تغییرات مربوط به اصل اختراع یامالک یا نام و نشانی و تابعیت مخترع به ثبت نرسد .
این گونه تغییرات قابلیت استناد و ادعا رادر مراجع و محاکم ندارد .

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید