ثبت برند تجاری و ثبت شرکت مزدا ( هولدینگ ثبت ونک )

همان طور که در معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است ، هیچ اداره ای نمی تواند اظهارنامه بین المللی را به دلیل عدم رعایت این معاهده رد نماید.
مگر این که ابتدا به متقاضی جهت تصحیح آن فرصتی در حدی که برای اظهارنامه ملی در موارد مشابه یا قابل مقایسه، مقرر است اعطاء نماید.
در موارد زیر درصورتی که در ظرف 15 روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد .
تقاضای ثبت قابل قبول نیست یا درخواست کننده در مدت مقرر در تکمیل آن اقدام ننماید .
شعبه ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات کتباً رد تقاضا را با ذکر علل به درخواست کننده ثبت ابلاغ خواهد نمود.

همان طور که در ماده 8 آیین نامه فوق آمده است، هرگونه اصلاحی که به وسیله در خواست کننده ثبت بعد از انتشار آگهی به عمل آید.
به وسیله تقدیم اظهارنامه جدید صورت می گیرد.
این اظهارنامه به ترتیب مقرر در ماده 5 این آیین مامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
هرگاه اصلاحات و تغییرات مورد تقاضا مورد قبول اداره ثبت علائم واقع شود به وسیله آگهی جدید به اطلاع عامه خواهد رسید.

از تاریخ وصول اظهارنامه، متصدی شعبه اختراعات در ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ تطبیق با مواد آیین نامه حاضر مورد مطالعه قرار می دهد .
در صورتی که نواقصی در اظهارنامه یا ضمائم مشاهده شود مراتب را کتباً به متقاضی می دهد .
ضمناً مهلتی درحدود دو ماه اگر درخواست کننده ساکن ایران باشد و یا شش ماه، اگر ساکن خارجه باشد جهت رفع نواقص می دهند .
در صورت عذر موجه شعبه ثبت علائم و اختراعات مهلت مذکور را فقط برای یک بار تمدید می نماید.

چنانچه درخواست کننده در طرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننماید یا اظهارنامه با مقررات قانون منطبق نباشد .
شعبه ثبت علائم و اختراعات اظهارنامه ناقص را با ذکر دلیل رد نموده مراتب را کتباً به درخواست کننده ابلاغ خواهد نمود.

درخواست کننده می تواند نسبت به رد اظهارنامه با رعایت مهلت مقرره در قانون به دادگاه اعتراض نماید.

در موارد زیر درصورتی که در ظرف 15 روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم می گردد .
تقاضای ثبت قابل قبول نیست یا درخواست کننده در مدت مقرر در تکمیل آن اقدام ننماید.
شعبه ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات کتباً رد تقاضا را با ذکر علل به درخواست کننده ثبت ابلاغ خواهد نمود.

هرگونه اصلاحی که به وسیله در خواست کننده ثبت بعد از انتشار آگهی به عمل آید به وسیله تقدیم اظهارنامه جدید صورت می گیرد.
این اظهارنامه به ترتیب مقرر در ماده 5 این آیین مامه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
هرگاه اصلاخحات و تغییرات مودر تقاضا مورد قبول اداره ثبت علائم واقع شود به وسیله آگهی جدید به اطلاع عامه خواهد رسید.

از تاریخ وصول اظهارنامه به دفتر، متصدی شعبه اختراعات در ظرف 15 روز اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ تطبیق با مقررات قانون مورد مطالعه قرار می دهد .
در صورتی که نواقصی در اظهارنامه یا ضمائم مشاهده شود مراتب را کتباً به درخواست کننده اطلاع می دهند .
ضمناً مهلتی درحدود دو ماه اگر درخواست کننده ساکن ایران باشد و یا شش ماه، اگر ساکن خارجه باشد جهت رفع نواقص مزبور تعیین خواهد کرد.
در صورت عذر موجه شعبه ثبت علائم و اختراعات مهلت مذکور را فقط برای یک بار تمدید می نماید.

چنانچه درخواست کننده در طرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننماید یا اظهارنامه با مقررات قانون منطبق نباشد شعبه ثبت علائم و اختراعات اظهارنامه ناقص را با ذکر دلیل رد نموده مراتب را کتباً به درخواست کننده ابلاغ خواهد نمود.

درخواست کننده می تواند نسبت به رد اظهارنامه با رعایت مهلت مقرره در قانون به دادگاه اعتراض نماید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره امور ثبتی

نیاز به مشاوره دارید؟
با شماره های زیر تماس بگیرید.

صفحات مرتبط
مشاوره در واتس اپ