ثبت برند

موسسه ثبت شرکت و ثبت برند لوتوس

اختیارات مجمع عمومی عادی

تمام گزینه هایی که در حیطه ی اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست، جزء اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد.

اختیارات مجمع عمومی عادی
تعیین اعضاء هیئت مدیره ، اصلی و علی البدل
تعیین بازرسین ،اصلی و علی البدل
تصویب بیلان مالی
تعیین پاداش مدیران و دیگر موارد

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق مشاوره آنلاین سوال خود را بپرسید.

استعلام بگیرید