مقالات

مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Aug 1, 2015
1-تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود  ( 2 برگ)
مدارک مورد نیاز شرکت با مسئولیت محدود
2-شرکت نامه  (2 برگ)
3-اساسنامه    ( 2 جلد)
4-صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره  (2نسخه)
5-فتوکپس شناسنامه شرکت و مدیران (در صورتی که خارج از سهامدارن انتخاب شود).
6-اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب