مقالات

تعریف شرکت سهامی خاص

شاخه : article
تاریخ : Jun 16, 2015
شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است و 
تعریف شرکت سهامی خاص

تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله  با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

 

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب