راهنمای ثبت شرکت

بررسی

شاخه : article
تاریخ : Jun 15, 2015
این اصطلاح در مواد 1 و 31 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. براساس ماده 1 معاهده، کشورهای طرف این معاهده اتحادیه ای را به منظور همکاری در تسلیم اظهارنامه، جستجو، بررسی اظهارنامه های حمایت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فنی تشکیل می دهند
بررسی

این اتحادیه به نام اتحادیه بین المللی همکار ی در ثبت اختراعات نامیده خواهد شد.

همچنین براساس ماده 31 معاهده همکاری ثبت اختراع، بررسی مقدماتی بین المللی به وسیله مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی صورت خواهدگرفت.

 

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب