راهنمای ثبت شرکت

اعلامیه

شاخه : article
تاریخ : Jun 15, 2015

این لغت در شق (3) بند (د) ماده 4 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است. به موجب این شق، کشورهای عضو اتحادیه می توانند از کسی که اعلام حق تقدم کرده است ارائه رونوشت اعلامیه ای را که قبلاً تسلیم کرده و مربوط به مشخصات و نقشه های اختراع و مدل و غیره است را مطالبه نماید.

اعلامیه

همچنین به موجب قوانین اکثر کشورها اگر متقاضی ثبت اختراع یا علامت تجاری و خدماتی بخواهد به استناد حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس دریکی از کشورهای عضو این کنوانسیون علامت یا اختراع را به ثبت برساند، باید همراه با اظهارنامه تسلیمی به اداره مالکیت صنعتی، اعلامیه ای مبنی بر درخواست حق تقدم به اداره تسلیم نماید.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب