مقالات

دوره حمایت از اختراع

شاخه : article
تاریخ : Jun 14, 2015

در کنوانسیون پاریس هیچ مقرراتی دراین خصوص به چشم نمی خورد. براساس ماده 33 موافقتنامه ترپس، مدت حمایت از حق اختراع قبل از انقضای بیست سال از تاریخ تشکیل پرونده پایان نخواهد یافت.

دوره حمایت از اختراع

در قانون اختراع ژاپن و ایالت متحده آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا، مدت حمایت از اختراع بیست سال از تاریخ ثبت اظهارنامه است.

در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاضا مخترع یا 10 یا 15 و یا منتهی 20 سال خواهد بود. مدت مزبور باید صراحتاً در ورقه اختراع قید شود.

با توجه به ماده 33 آیین نامه ، مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه محسوب می گردد.

در طرح ثبت اختراع پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار ورقه اختراع، بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین شده است.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب