مقالات

تقسیم اظهارنامه اختراع

شاخه : article
تاریخ : Jun 14, 2015
در صورتی که درخواست ثبت اخترع مرکب باشد، این حق برای متقاضی وجود دارد که تحت شرایطی آن اظهارنامه را به چند اظهارنامه تقسیم کند
تقسیم اظهارنامه اختراع

در این فرض اولاً: تاریخ هر اظهارنامه تقسیمی همان تاریخ اظهارنامه اولی است. ثانیاً: اظهارنامه های تقسیمی دارای همان حق تقدم مقرر برای اظهارنامه اولیه خواهند بود.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب