مقالات

تاریخ نشر ( انتشار)

شاخه : article
تاریخ : Jun 14, 2015
این اصطلاح در جزء (1) شق (الف ) بند (2) ماده 30 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.  برحسب شق (الف) بند (2) این ماده هیچ اداره ملی اجازه دسترسی به اظهارنامه بین المللی را به اشخصاص ثالث قبل از تاریخ های ذیل هرکدام نزدیک تر باشد نخواهد داد 
تاریخ نشر ( انتشار)

مگر بنابه تقاضای متقاضی و یا اجازه او. یکی از این تاریخ ها که در شق (الف) بند فوق الاشاره آمده استف تاریخ انتشار بین المللی اظهارنامه های بین المللی است.

 

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب