مقالات

انصراف و عدم پیگیری یک ادعا

شاخه : article
تاریخ : Jun 14, 2015
ادعا در یک اظهارنامه اختراع، محدوده حمایتی اختراع را تعیین و مشخص می کند و در اظهارنامه ثبت اختراع، ادعا باید واضح و مجاز باشد 
انصراف و عدم پیگیری یک ادعا

در معاهده ثبت اختراع این اختیار برای متقاضی پیش بینی شده که ظرف مهلت معینی مسبت به اصلاح ادعا یا ادعاها اقدام کند. همچنین این اختیار برای متقاضی است که نسبت به ادعایی که در اظهارنامه ثبت اختراع کرده عدول و انصراف حاصل کند.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب