مقالات

افشاء

شاخه : article
تاریخ : Jun 14, 2015
این کلمه در بندهای 2 و 3 ماده 19 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. با توجه به بند (2) این ماده، در اصلاحیه ها ( اصلاحیه نزد دفتر بین المللی ) 
افشاء

افشاء اختراع نباید فراتر از حدی باشدکه در اظهارنامه بین المللی تسلیمی آمده است.

براساس بند (3) این ماده، اگر قانون ملی هر کشور تعیین شده، افشاء موضوع اختراع در اصلاحیه ها را فراتر از آنچه در اظهارنامه بین المللی تسلیمی آمده است، اجازه دهد در آن صورت بر عدم رعات بند (2) این ماده، هیچ گونه اثری در آن کشور مرتبط نخواهد بود.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب