مقالات

انقضای ورقه اختراع یا ثبت علامت تجاری

شاخه : article
تاریخ : Jun 13, 2015
اگر مدت اعتبار ورقه اختراع یا علامت تجاری منقضی و مخترع یا صاحب علامت حسب مورد نسبت به تجدید ثبت آن اقدام ننماید 
انقضای ورقه اختراع یا ثبت علامت تجاری

در این صورت اعتبار ورقه اختراع و ثبت علامت تجاری سلب و قابل حمایت نخواهند بود.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب