راهنمای ثبت شرکت

روش تحقیقی

شاخه : article
تاریخ : Jun 13, 2015
بعضی از کشورها با بهره جستن از وسایل و امکانات و آزمایشگاه های مختلف در زمینه های متفاوت نسبت به بررسی ماهوی اختراع مخترع اقدام می نماید .
روش تحقیقی

و آزمایشات مدت مدیدی بطول می انجامد تا ادعای مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسی قرار گرفته و صحت یا سقم ادعایش مشخص شود.

در این نظام سعی می شود که اختراع قبل از ثبت بطور محرمانه نگهداری و حق تقدمی برای ثبت جهت متقاضی منظور شود و اگر ادعای مخترع مقرون به صحت تشخیص داده شد نسبت به ثبت از تاریخ تقاضا و چنانچه ادعای مخترع صحت نداشته باشد و نسبت به رد اختراع اقدام می گردد.

در برخی از کشورها از هر دو روش استفاده می گردد . مثلا در سوئیس در مورد اختراعاتی که در زمینه ساعت و دارو انجام می گیرد روش تحقیقی و در سایر زمینه ها با استفاده از روش اعلامی نسبت به ثبت اقدام می شود.

بهره جویی از روش اعلامی و تحقیقی هر کدام مزایا و معایبی دارد که ذکر آن در حوصله انی مقال نمی گنجد قدر مسلم قانونگذار هر کشور استفاده از یکی از دو روش فوق را متناسب با مقتضیات و مصلحتهای خاص خود بر می گزیند و مقررات خاص آن را برای همگان لازم الاتباع می شمارد.

 

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب