مقالات

اصلاح نقشه ها

شاخه : article
تاریخ : Jun 10, 2015

اصلاح نقشه ها توسط متقاضی ثبت اختراع در ظرف مهلتی که در معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است امکان پذیر است.

اصلاح نقشه ها

بند (1) ماده 28 معاهده همکاری ثبت اختراع و آیین نامه مربوط این اختیار را به متقاضی اعطا کرده است و بدون اعطاء مهلت مذکور در معاهده به متقاضی ثبت اختراع، اداره مالکیت صنعتی کشور مبدأ نمی تواند تصمیمی در مورد اظهارنامه اتخاذ کند.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب