مقالات

اجازه دادن، تصویب کردن، پذیرفتن، اعطاکردن

شاخه : article
تاریخ : Jun 10, 2015
این لغت در متون مربوط به حقوق مالکیت معنوی به معنای پذیرفتن آمده است. 
اجازه دادن، تصویب کردن، پذیرفتن، اعطاکردن

به عنوان مثال اگر اظهارنامه ای که مخترع یا وکیل او برای ثبت اختراع به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می کند واجد شرایط قانونی لازم باشد و از سوی ادره مالکیت صنعتی اظهارنامه صحیح و قانونی تشخیص داده شود در این صورت این اظهارنامه از سوی اداره پذیرفته می شود. همین طور اگر اظهارنامه تسلیمی به اداره مالکیت صنعتی این اظهارنامه را می پذیرد.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب