مقالات

نقشه در یک اظهارنامه اختراع

شاخه : ثبت اختراع
تاریخ : Jun 6, 2015

این عبارت در شق (3) بند (د) ماده 4 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است.به موجب این بند، کشورهای عضو اتحادیه می توانند از کسی که به حق تقدم استناد می کند ارائه رونوشت تقاضانامه ای را که قبلاً تسلیم کرده و مربوز به مشخصات و نقشه های اختراع و مدل و غیره است را مطالبه نمایند.

نقشه در یک اظهارنامه اختراع

همچنین به موجب ماده 7 معاهده همکاری ثبت اختراع، ارائه نقشه ها زمانی الزامی است که برای فهم اختراع ضروری باشند. متقاضی می تواتند این نقشه ها رابه هنگام تسلیم اظهارنامه بین المللی ارائه نماید.

در حقوق داخل براساس ماده 23 آیین نامه، نقشه هایی که برای فهم توصیف اختراع لازم می باشد باید همواره با اظهارنامه تسلیم اداره مالکیت صنعتی شود.

همچنین براساس ماده 27 آیین نامه، توصیف اختراع و نقشه های آن روی کاغذی که (سی و چهار) سانتی متر طول و بیست و دو سانتی متر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی یک طرف کاغذ تهیه شود به نحوی که پشت صفحه سفید بماند.

در طرح ثبت اختراع پیشنهادی نیز به موضوع نقشه اختراع توجه شاده است.

به موجب شق (5) بند (د) ماده 4 طرح، در مواقع لازم برای فهم اختراع نقشه نیز مطالبه می شود.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب