مقالات

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Jun 6, 2015

با توجه به ماده 18 موافقتنامه تریپس، ثبت اولیه و هر تجدید ثبت علامت تجاری حداقل برای مدت هفت سال خواهد بود. ثبت علائم تجاری را می توان به طور نامحدود تجدید کرد.در قوانین ملی کشورها مدت حمایت متفاوت است.

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری

بااتوجه به ماده 14 قانون ثبت علائم و اختراعات، علامتی که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت درهر سال است ولی صاحب علامت می تواند تقاضای تجدید ثبت نماید دراین صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال تضمین می نماید.

با توجه به مفاد ماده فوق روشن است که به موجب قانون ایران نیز علامت تجاری را تحت شرایطی می توان به طور نامحدود تجدید ثبت کرد.

با توجه به بند (4) ماده 25 طرح ثبت علائم تقدیمی به مجلس، مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت خواهد بود.

همچنین به موجب این بند، مدت اعتبار ثبت علامت با درخواست مالک آن برای دوه های متوالی ده ساله، با پرداخت هزینه های مقرر، قابل تمدید است.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب