مقالات

انحلال شرکت سهامی

شاخه : انحلال شرکت
تاریخ : Oct 18, 2015
شرکت سهامی ممکن است بنا به علل زیر منحل شود:
از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده به شرکت (ماده 141 ل.ا.ق.ت)
ازبین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن انجام موضوع شرکت (بند 1 از ماده 199 ل.ا.ق.ت). 
انحلال شرکت سهامی
در صورت انقضای مدت شرکت (بند2 ماده 199 ل.ا.ق.ت)
تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی (داقل سرمایه شرکت سهامی عام 000/000/5 ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال می باشد).
در صورت ورشکستگی شرکت.
در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت.انحلال شرکت هب حکم دادگاه موارد مندرج در ماده 201 (ل.ا.ق.ت) ناظر به انحلال شرکت از طریق دادگاه با درخواست ذینفع می باشد.
به تجویز مواد 106 و209 و210 (ل.ا.ق.ت) یک نسخه از صورت  جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت و نحوه تصفیه ان باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود تا پس از ثبت برای اطلاع مردم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و اگهی های مربوط به شرکت در ان درج می گردد اگهی شود.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب