مقالات

ارکان اداره کننده و اشکالات قانونی

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Oct 18, 2015

شرکت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیار موثری در بازرگانی داخلی و خارجی دارند.نقش مدیریت برای بالا بردن میزان فعالیت و موفقیت شرکت های مزبور در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.

ارکان اداره کننده و اشکالات قانونی

ترکیب و سازمان ارگان عالی مدیریت در حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده امریکا به صورت واحد بوده اما در برخی از کشور ها مانند المان به شکل دو گانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد . حقوق فرانسه در قانون 24 ژوبیه 1966 با الهام از حقوق المان ترکیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند که سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.

در حقوق ایران مشکلات قانونی از نظر عزل مدیران که مجمع بدون توجیه منطقی می توا ند انها را عزل نماید به ثبات مدیریت لطمه می زند و یا در مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت انان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان در قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه ی انشای مواد129 و 130 و131 ( ل.ا.ق.ت؟) علاوه به رابهامات موجود نیاز به بازنویسی دارد.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب