مقالات

نتايج انحلال شرکت

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Sep 28, 2015
نتيجه انحلال شرکت هاي تضامني، مطابق همان مطالبي است که، درباره شرکت هاي ديگر نيز صدق مي کند، تصفيه اموال شرکت و تقسيم آن ميان شرکا.
نتايج انحلال شرکت
در رابطه با تصفيه و تقسيم اموال شرکت تضامني، قاعده و اصول به خصوصي وجود ندارد که فقط مختص به اين نوع شرکت باشد. تنها موردي که بايد قابل توجه مي باشد، در رابطه با تقسيم زيان هاي وارد به شرکت مي باشد. در حقيقت، شرکت تضامني تنها شرکتي مي باشد ،که در آن هر کدام از شرکا عهده دار پرداخت تمامي زيان ها و قروض شرکت مي باشند. مطابق با (ماده 116 ق.ت). البته هر شريکي که مجبور شود ،قروض شرکت را از اموال شخصي خود پرداخت کند، حق مراجعه به ديگر شرکا را خواهد داشت. درتقسيم زيان هاي وارد بر شرکت، توافق تمامي شرکا لازم است. و به هرترتيبي که شرکا بر آن توافق کنند، امکان پذير مي باشد. مگراين که نتوان شريک را کاملاً از تحمل زيان معاف کرد، که در اين صورت، شرکت وجود نخواهد داشت. طبق (قسمت آخر ماده 116ق.ت) قاعده راجع به نحوه تقسيم زيان ها ميان شرکا، نسبت به اشخاص ثالث بي تاثير است. و همه شرکا در قبال اين اشخاص، مسئوليت تضامني را خواهند داشت.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب