مقالات

فرم های مورد استفاده در روند ثبت اظهارنامه

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Jun 6, 2015

در جریان ثبت یک اختراع یا علائم تجاری در چارچوب نظام معاهده همکاری ثبت اختراع یا نظام مادرید حسب مورد فرم های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که در آیین نامه های مربوط به معاهدات مذکور کاملاً مشخص و توصیف شده است.

فرم های مورد استفاده در روند ثبت اظهارنامه

به عنوان مثال در بخش (1) دستورالعمل های اداری برای اجرای موافقتمانه مادرید در خصوص ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن انواع فرم ها آمده است.

براساس ماده 2 این بخش، اظهارنامه بین المللی که منحصراً تابع موافقتنامه است بروی فرم مربوط به MM1  تنظیم خواهد شد.

اظهارنامه بین المللی که منحصراً تابع پروتکل است برروی فرم مربوط MM2 تنظیم به MM3 تنظیم خواهد شد .

براساس مواد 3، 4 این دستور العمل برای تعیین ثانوی، درخواست ثبت تغییر در مالکیت، درخواست ثبت تحدید فهرست کالاها و خدمات، در خواست ثب انصراف، درخواست ثبت ابطال، درخواست تغییرنام یا نشانی مالک، درخواست ثبت اجازه استفاده مالک، درخواست ثبت اصلاح ثبت اجازه استفاده، درخواست ثبت ابطال ثبت اجازه استفاده، فرم های خاصی پیش بینی شده است.

همچنین براساس ماده 5 این دستورالعمل، فرمهای غیر رسمی هم برای درخواست ثبت تغییر در نام یا نشانی نماینده، درخواست تمدید درخواست تمدید مدت ثبت بین المللی و مکاتبات جداگانه مربوط به نصب نماینده در نظر گرفته شده است.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب