مقالات

پایان کار تصفیه

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Sep 3, 2015
بعد از اتمام امر تصفیه و پرداخت وام ها، قرض ها و انجام دادن تعهدات شرکت ، تتمه ی دارایی شرکت در اول به برگرداندن مبلغ اسمی به سهامداران تعلق می گیرد
پایان کار تصفیه
و اگر اموالی باقی بماند ،به میزان سرمایه شرکت بین سهامداران تقسیم می شود. مطابق با مطلبی که قبلاً بحث شده بود ، تقسیم دارایی شرکت بین سهامداران در زمان تصفیه و یا بعد از اتمام تصفیه در آگهی شروع تصفیه و دعوت از طلبکاران به طورسه مرتبه و درهر مرتبه به مدت زمان یک ماه درروزنامه رسمی و کثیر الانتشار شرکت می باشد. و حداقل باید مدت زمان شش ماه از زمان تاریخ چاپ اولین آگهی گذشته باشد .
با اتمام کار تصفیه شرکت، مدیران تصفیه باید در مدت زمان یک ماه مراحلی را برای ثبت و آگهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کنند . سپس دیگر اسم شرکت از دفتر ثبت شرکت ها حذف می شود.
اگر بعد از تمام شدن کار تصفیه وجهی باقی مانده باشد ،مدیران تصفیه باید آن مبلغ مشخص را در حساب ویژه ای که در یکی از بانکها سپرده و نام بستانکاران و سهامدارانی که حقوق خود را نگرفته اند، نیز به آن بانک تحویل دهند و مراحل کار را در آگهی ذکر شده در فوق برای آگاهی اشخاص ذینفع اعلام بنمایند .در صورتی که در مدت زمان ده سال ،کامل یا قسمتی از وجوه گرفته نشود حکم اموال بدون صاحب به وسیله بانک و آگاهی دادستان به خزانه دولت واریز می شود.
به همین صورت مطابق ماده (229) مدیران تصفیه باید تمامی اسناد و دفاتر شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا در مدت زمان ده سال پیش آن مرجع برای مراجعه اشخاص ذینفع نگهداری شود .
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب