راهنمای ثبت شرکت

تعريف شرکت تعاونی

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Sep 1, 2015
شرکت هاي تعاوني به شرکت هايي مي گويند که بين اشخاص حقيقي بوجود مي آيد و اين گونه شرکت ها براي فعاليت در کارهاي مرتبط با توليد و توزيع در جهت اهداف آشکار تشکيل مي گردد.
تعريف شرکت تعاونی
و در قانون بخش تعاوني با هدف ترويج اوضاع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق همکاري و تلاش و همفکري آن ها و با رعايت قانون ذکر شده تشکيل مي شود.
تنها فقط افراد حقيقي يعني افراد انساني مي توانند شرکت تعاوني تشکيل دهند و در آن عضو شوند .ماده (8 ) قانون بخش تعاوني راجع به اين موضوع بيان مي کند : عضويت در شرکت هاي تعاوني شخصي مي باشد و از اشخاص حقيقي استفاده مي شود. مورد قابل توجه اين مي باشد که در شرکت هاي تعاوني حق راي اعضا به ميزان سرمايه ي آنها بستگي ندارد و هر عضو در مجامع عمومي بدون در نظر داشتن ميزان سرمايه اي که در شرکت تعاوني دارد ،داراي يک راي مي باشد که به آن اصل هر عضو يک راي گفته مي شود. کاملاً بر عکس شرکت هاي تجاري که در آنها معمولاً حق راي شرکا و سهامداران با ميزان سرمايه آنها در شرکت مرتبط است.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب